fbpx

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. Autobedrijf De Koning: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66127424.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Autobedrijf De Koning een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Autobedrijf De Koning en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Autobedrijf De Koning zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of de levering van zaken.
 4. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Autobedrijf De Koning te verrichten werkzaamheden, waaronder onderhoud en reparaties aan, en APK-keuringen ten aanzien van, auto’s, waaronder personenauto’s en bestelauto’s.
 5. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst te gebruiken of aan de wederpartij te leveren zaken.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Autobedrijf De Koning en iedere tussen de wederpartij en Autobedrijf De Koning tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien die afwijkingen tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Autobedrijf De Koning is vrijblijvend en wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht. Autobedrijf De Koning is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.
 2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Autobedrijf De Koning niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Autobedrijf De Koning, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Autobedrijf De Koning anders aangeeft. Een onderhouds-, reparatie- of keuringsovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Autobedrijf De Koning de opdracht heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

ARTIKEL 4. |  UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. Indien Autobedrijf De Koning in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden gegevens benodigd is van de wederpartij, dient de wederpartij deze gegevens tijdig aan Autobedrijf De Koning te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
 2. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op locatie van Autobedrijf De Koning, gedurende de normale werkuren, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Teneinde de werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de wederpartij ervoor in dat hij het voertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben op het overeengekomen tijdstip op locatie van Autobedrijf De Koning ter beschikking stelt.
 4. Autobedrijf De Koning spant zich in de tussen partijen overeengekomen (op)leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door Autobedrijf De Koning vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Autobedrijf De Koning schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Autobedrijf De Koning een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. Indien Autobedrijf De Koning voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Autobedrijf De Koning deze gegevens heeft ontvangen.
 6. APK-keuringen worden in eigen beheer uitgevoerd. De wederpartij dient zich aan de regels te onderwerpen welke door de RDW aan Autobedrijf De Koning worden opgelegd. Mocht er sprake zijn van een opgelegde steekproef, dan is Autobedrijf De Koning voor de vertragingsschade nimmer aansprakelijk.
 7. Indien de wederpartij het voertuig niet afhaalt binnen drie werkdagen nadat Autobedrijf De Koning hem ervan in kennis heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid, is Autobedrijf De Koning gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.
 8. Indien hij daarom bij het verlenen van de opdracht heeft verzocht, worden vervangen onderdelen na uitvoering van de werkzaamheden aan de wederpartij ter beschikking gesteld. Indien dat verzoek van de wederpartij achterwege is gelaten, worden de vervangen onderdelen eigendom van Autobedrijf De Koning zonder dat de wederpartij op enige vergoeding aanspraak kan maken.

ARTIKEL 5. |  ANNULERING VAN WERKZAAMHEDEN

De wederpartij is, tot het moment dat een aanvang is gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden, gerechtigd de opdracht te annuleren. In geval van annulering is de wederpartij de reeds door Autobedrijf De Koning gemaakt kosten, alsmede een vergoeding van het door Autobedrijf De Koning aannemelijk te maken bezettingsverlies verschuldigd.

ARTIKEL 6. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Autobedrijf De Koning zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. Indien een richtprijs is overeengekomen, is Autobedrijf De Koning, zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de wederpartij door te berekenen indien een deugdelijke afronding van de overeenkomst zulks verlangt. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Autobedrijf De Koning de afspraken hieromtrent afzonderlijk met de wederpartij overeenkomen.
 3. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Autobedrijf De Koning zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Autobedrijf De Koning gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Autobedrijf De Koning op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Autobedrijf De Koning de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Autobedrijf De Koning zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Autobedrijf De Koning een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 7. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg.

ARTIKEL 7. | VERKOOP VAN ZAKEN

 1. Indien in het kader de overeenkomst uitsluitend zaken worden geleverd, vindt dit artikel toepassing.
 2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken middels afhalen door de klant op locatie van Autobedrijf De Koning.
 3. Indien verzending van de zaken is overeengekomen, bepaalt Autobedrijf De Koning, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking. De verzendkosten zullen door Autobedrijf De Koning aan de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat Autobedrijf De Koning hem heeft verwittigd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de zaken verschuldigd.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de zaken feitelijk in het bezit zijn gesteld van de wederpartij of van een door hem aangewezen derde.
 6. Het is Autobedrijf De Koning toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Autobedrijf De Koning gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Autobedrijf De Koning is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Autobedrijf De Koning ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien op de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard,  enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Autobedrijf De Koning gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is Autobedrijf De Koning gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Autobedrijf De Koning op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend is de wederpartij verplicht de schade die Autobedrijf De Koning ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Autobedrijf De Koning de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. |  GARANTIE

 1. De garantie op werkzaamheden en geleverde zaken bedraagt een jaar, ingaande op de dag van (op)levering. In afwijking op de vorige zin wordt geen garantie verleend op elektronica en op los geleverde gebruikte zaken.
 2. De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Autobedrijf De Koning kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, kortsluiting, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Autobedrijf De Koning zijn uitgevoerd.
 3. De garantie vervalt eveneens indien het voertuig gedurende de garantieperiode door de wederpartij of een derde al is gerepareerd of indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij, bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud of doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Autobedrijf De Koning.
 4. Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de wederpartij niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Autobedrijf De Koning heeft voldaan.
 5. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. Autobedrijf De Koning streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.
 6. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
 7. Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek bij Autobedrijf De Koning te reclameren. Indien zijn reclame door Autobedrijf De Koning gegrond wordt bevonden, zal Autobedrijf De Koning, te zijner keuze, de gebrekkige zaken, of onderdelen daarvan, kosteloos vervangen of repareren, dan wel de werkzaamheden opnieuw verrichten.
 8. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.

ARTIKEL 10. |  OVERMACHT

 1. Autobedrijf De Koning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie langer dan een week voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan een week zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Indien Autobedrijf De Koning bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 

ARTIKEL 11. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Autobedrijf De Koning in rekening brengt, zijn afhankelijk van de op het moment van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen.
 2. Indien zich na het uitbrengen van een aanbod of na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Autobedrijf De Koning gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Autobedrijf De Koning is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de wederpartij uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs, tenzij hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs.
 4. Indien naar het oordeel van Autobedrijf De Koning gegronde vrees bestaat dat de wederpartij tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is Autobedrijf De Koning gerechtigd te vorderen dat de wederpartij deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen betalingen contant of middels pinbetaling te geschieden op het moment van (op)levering. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen de factuur vermelde termijn, op de door Autobedrijf De Koning voorgeschreven wijze.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De wettelijke (handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.
 8. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. De nakoming van de verplichtingen uit garantie zoals omschreven in artikel 9 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Behoudens opzet en roekeloosheid van Autobedrijf De Koning draagt hij geen aansprakelijkheid voor overige door de wederpartij geleden schade. In het bijzonder draagt Autobedrijf De Koning geen aansprakelijkheid voor de schadegevallen als bedoeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Autobedrijf De Koning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
 3. Autobedrijf De Koning heeft te allen tijde het recht schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient Autobedrijf De Koning hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Autobedrijf De Koning vervalt.
 4. Autobedrijf De Koning is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Autobedrijf De Koning bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Autobedrijf De Koning aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Autobedrijf De Koning toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Autobedrijf De Koning mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Autobedrijf De Koning wordt uitgekeerd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Autobedrijf De Koning één jaar.
 4. In afwijking van het vorige lid verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer door een consument in verband met de stelling dat een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek is gereclameerd.
 5. Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van Autobedrijf De Koning zal de wederpartij Autobedrijf De Koning vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door Autobedrijf De Koning c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door Autobedrijf De Koning geleverde zaken.

ARTIKEL 13. |  RETENTIERECHT

Autobedrijf De Koning is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van het voertuig, die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Autobedrijf De Koning met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

ARTIKEL 14. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Autobedrijf De Koning geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Autobedrijf De Koning hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Autobedrijf De Koning of door Autobedrijf De Koning aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Autobedrijf De Koning is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hierbedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 15. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Autobedrijf De Koning aangewezen om van geschillen kennis te nemen.